Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z przyjęcia Rocznego Programu Współpracy

SPRAWOZDANIE

o realizacji uchwały Nr XIII/57/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”

 

Przyjęty w/w uchwałą Program określa:

- cel główny i cele szczegółowe programu

- zasady współpracy

- zakres przedmiotowy

- formy współpracy

- priorytetowe zadania publiczne na 2016 r.

- okres realizacji programu

- sposób realizacji programu

- wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

- sposób oceny realizacji programu

- informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych

  konkursach ofert

 

Określone zasady współpracy mówią, że zalecenie realizacji zadań publicznych przez gminę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie wspierania realizacji zadań obejmuje w pierwszej kolejności zadania objęte listą zadań priorytetowych.

Są to przede wszystkim :

 

1. W dziedzinie kultury i tradycji:

a. krzewienie, popularyzacja i rozwój kultury i sztuki mniejszości narodowych i etnicznych 

    oraz języka regionalnego,

b. wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 

    kulturowej mniejszości narodowych.

2. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

a. organizacja zawodów sportowych, wielosekcyjnych zawodów i imprez sportowo –  

rekreacyjnych ,

b. rozwijanie wśród ludności gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamiłowania 

    do uprawiania sportu.

c. wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo

    młodzieży,

d. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zwłaszcza w dyscyplinie: piłka nożna,

    tenis stołowy, jeździectwo konne,

e. wspieranie organizacji sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. W dziedzinie ochrony zdrowia :

a. ochrona zdrowia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz 

    osób niepełnosprawnych,

b. udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom wymagającym 

    interwencji terapeutycznej i usprawnienia leczniczego,

c. pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja

    lecznicza niepełnosprawnych.

 

Zlecenie realizacji w/w zadań na 2016 r. odbyło się poprzez przeprowadzenie otwartych  konkursów.

 

W dniu 04.01.2016 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2016 roku.

 

Na konkurs napłynęło 4 oferty złożone przez :

1. Gminny Związek „Ludowe  Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi na kwotę dotacji

   w wysokości  9500,00 zł. na upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród

   mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, a w szczególności na prowadzenie szkolenia

   sportowego oraz meczy sportowych w dyscyplinach sportowych – tenis stołowy, we

   wszystkich kategoriach wiekowych oraz – drużyna ligi piłki nożnej letniej przy orliku.

2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie na kwotę dotacji w wysokości   40000,00 zł. na

   upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska

   Cerekiew, a w szczególności organizowanie    zawodów jeździeckich w dyscyplinie

   ujeżdżania połączonych z festynami dla publiczności , umożliwienie utalentowanym

   zawodnikom uprawiania jeździectwa na poziomie wyczynowym, a także starty zawodników

   LKJ „Lewada” w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w

   dyscyplinie ujeżdżania.

3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATENA” w Polskiej Cerekwi na kwotę dotacji w wysokości 3000,00 zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu a w tym uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej, a w szczególności udział w rozgrywkach piłkarskich (liga młodzików), w turniejach zespołu piłki nożnej dziewcząt i chłopców, w pokazach zespołu tanecznego.

4. Towarzystwo Sportowe „Unia”  Polska Cerekiew na kwotę dotacji w wysokości 51900,00zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu, a w szczególności prowadzenie szkolenia sportowego oraz meczy sportowych w dyscyplinie sportowej piłka nożna w kategorii, seniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze oraz oldboje.

 

W dniu 04.01.2016 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych:

„Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2016 roku”.

Na konkurs napłynęła 1 oferta złożona przez :

 

1. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w

   Zakrzowie na kwotę dotacji w wysokości 50000,00 zł. na pielęgnację ludzi chorych, starszych

   niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2016 roku, a w

   szczególności sprawowanie opieki pielęgnacyjnej społecznej i medycznej nad osobami

   chorymi, w celu przywrócenia im optymalnej sprawności do prowadzenia samodzielnego i

   aktywnego stylu życia, podjęcia aktywności zawodowej oraz integracji społecznej,

   poprawienie jakości życia osób chorych, zapobieganie ich marginalizacji i wykluczaniu

   społecznemu,  celem priorytetowym jest pomoc osobom chorym, starszym i

   niepełnosprawnym w domu – rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych, oraz  poprawa stanu

   ich zdrowia, poprzez zapewnienie rodzinie dostępności do sprzętu medycznego i

   pielęgnacyjnego.

 

W dniu 04.01.2016 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości  w 2016 roku.

Na konkurs napłynęła 1 oferta złożona przez :

   

1. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – na kwotę dotacji

     w wysokości 10000,00 zł. na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej

     mniejszości, działalność świetlicowa, edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach,

     propagowanie wiedzy o mniejszościach, a w szczególności na pielęgnowaniu tradycji

     kulturowych naszego regionu oraz współpracę z całym społeczeństwem dzięki

     organizowaniu regularnych  spotkań i imprez kulturalnych  przez cały rok, oraz wymianie

     doświadczeń grup artystycznych z innymi grupami ,nabywanie nowych doświadczeń w

     dziedzinie kultury dzięki wyjazdom na spotkania, konkursy oraz festyny, gdzie

     prezentowany jest dorobek i osiągnięcia grup, celem priorytetowym jest krzewienie

     popularyzacji i rozwoju kultury i sztuki niemieckiej, zmierzające w tym zakresie do

     zaspokajania potrzeb ludności niemieckiej.

 

Komisje Oceniające złożone oferty rozpatrzyły w dniu 28.01.2016 r. nadesłane oferty i oceniły możliwości realizacji zadeklarowanych zadań, a także dokonały oceny kalkulacji kosztów poszczególnych zadań.

Po dokonanej analizie Komisje postanowiły zawnioskować do Wójta Gminy o zawarcie umów  o udzielenie dotacji w/w organizacjom na realizację zadań publicznych w formie wspierania określonych w złożonych ofertach.

 

W  2016 r. w/w organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w formie wspierania określonych w złożonych ofertach w następującej wysokości:

 

 1. GZ „LZS” w Polskiej Cerekwi (LZS Zakrzów) – 9500,00 zł. (wykorzystano w całości)
 2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie – 25000,00 zł. (wykorzystano w całości)
 3. LUKS „ATENA” w Polskiej Cerekwi – 3000,00 zł. (wykorzystano w całości)
 4. TS „Unia” Polska Cerekiew – 22500,00 zł. (wykorzystano w całości)
 5. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie – 50000,00 zł. (wykorzystano w całości)
 6. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – 10000,00 zł (wykorzystano w całości)

Otrzymaną dotację organizacje przeznaczyły na realizację zadań ujętych w ofercie

i tak :

1.  GZ „LZS”  w Polskiej Cerekwi

      LZS Zakrzów

      -  zakup: sprzętu sportowego i strojów sportowych, napoi chłodzących,  nagród i wyróżnień, 

      -  zakup: usług transportowych,

     -   opłaty: startowe, wpisowe, składki członkowskie,

     -   ubezpieczenia osobowe

     -   obsługa finansowa.    

2.   LKJ „Lewada” w Zakrzowie

     - usługi weterynaryjne (leczenie koni),

     - kucie koni,

     - koszty udziału w zawodach (wpisowe, startowe),

     - noclegi  i wyżywienie w czasie zawodów,

     - zakup sprzętu jeździeckiego.

3. LUKS „ATENA” w Polskiej Cerekwi 

     -   zakup: sprzętu sportowego,

     -   zakup: usług transportowych.

4. Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew  

      -  zakup: sprzętu sportowego i strojów sportowych, nagród i wyróżnień, napoi chłodzących,

      -  zakup paliwa do prywatnych samochodów na dowóz zawodników na zawody,

      -  pranie strojów sportowych, sypanie linii, badania lekarskie,

      -  zakup: usług transportowych,

     -   ubezpieczenia osobowe,

      -  ekwiwalent sędziowski, delegacje, opłaty trenera, opłaty za udział w rozgrywkach,

      -  opłata za obsługę finansową.

5.  Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w

      Zakrzowie

     - wynagrodzenia osobowe pracowników

     - zakup paliwa do samochodów.

6.   Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim

 - zakup oleju opałowego celem opalania budynku TSKN w Polskiej Cerekwi

 

Sporządził : Mariusz Pendziałek

 

PDFUchwała.XIII.57.2015.2015-11-26.pdf (320,24KB)

Wersja XML