Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z realizacji uchwały

Polska Cerekiew  dn. 09.03.2020 r.

KFT.523.3.2020

 

SPRAWOZDANIE

o realizacji uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”

 

Przyjęty w/w uchwałą Program określa:

- cel główny i cele szczegółowe programu

- zasady współpracy

- zakres przedmiotowy

- formy współpracy

- priorytetowe zadania publiczne na 2019 r.

- okres realizacji programu

- sposób realizacji programu

- wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

- sposób oceny realizacji programu

- informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych

  konkursach ofert

 

Określone zasady współpracy mówią, że zalecenie realizacji zadań publicznych przez gminę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie wspierania realizacji zadań obejmuje w pierwszej kolejności zadania objęte listą zadań priorytetowych.

Są to przede wszystkim :

 

1. W dziedzinie kultury i tradycji:

a. krzewienie, popularyzacja i rozwój kultury i sztuki mniejszości narodowych i etnicznych 

    oraz języka regionalnego,

b. wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 

    kulturowej mniejszości narodowych.

2. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

a. organizacja zawodów sportowych, wielosekcyjnych zawodów i imprez sportowo –  

rekreacyjnych ,

b. rozwijanie wśród ludności gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamiłowania 

    do uprawiania sportu.

c. wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo

    młodzieży,

d. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zwłaszcza w dyscyplinie: piłka nożna,

    tenis stołowy, jeździectwo konne,

e. wspieranie organizacji sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. W dziedzinie ochrony zdrowia :

a. ochrona zdrowia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz 

    osób niepełnosprawnych,

b. udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom wymagającym 

    interwencji terapeutycznej i usprawnienia leczniczego,

c. pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja

    lecznicza niepełnosprawnych.

 

Zlecenie realizacji w/w zadań na 2019 r. odbyło się poprzez przeprowadzenie otwartych  konkursów.

 

W dniu 02.01.2019 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2019 roku.

 

Na konkurs napłynęły 4 oferty złożone przez :

1. Gminny Związek „Ludowe  Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi na kwotę dotacji w wysokości  13000,00 zł. na upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, a w szczególności na prowadzenie szkolenia sportowego oraz meczy sportowych w dyscyplinach sportowych – tenis stołowy, we wszystkich kategoriach wiekowych oraz – drużyny ligi piłki nożnej letniej przy orliku.

2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie na kwotę dotacji w wysokości   40000,00 zł. na upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, a w szczególności organizowanie    zawodów jeździeckich w dyscyplinie ujeżdżania połączonych z festynami dla publiczności , umożliwienie utalentowanym zawodnikom uprawiania jeździectwa na poziomie wyczynowym, a także starty zawodników LKJ „Lewada” w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w dyscyplinie ujeżdżania.

3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATENA” w Polskiej Cerekwi na kwotę dotacji w wysokości 6800,00 zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu a w tym uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej (liga młodzików - dziewcząt i chłopców), oraz udział w zajęciach nauki pływania skierowane dla uczniów klas I-III.

4. Towarzystwo Sportowe „Unia”  Polska Cerekiew na kwotę dotacji w wysokości 6000,00zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu, a w szczególności prowadzenie szkolenia sportowego oraz meczy sportowych w dyscyplinie sportowej piłka nożna w kategorii oldboje.

 

W dniu 02.01.2019 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych:

„Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2019 roku”.

Na konkurs napłynęła 1 oferta złożona przez :

 

1. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie na kwotę dotacji w wysokości 65000,00 zł. na pielęgnację ludzi chorych, starszych niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2019 roku, a w szczególności sprawowanie opieki pielęgnacyjnej społecznej i medycznej nad osobami chorymi, w celu przywrócenia im optymalnej sprawności do prowadzenia samodzielnego i aktywnego stylu życia, podjęcia aktywności zawodowej oraz integracji społecznej, poprawienie jakości życia osób chorych, zapobieganie ich marginalizacji i wykluczaniu społecznemu,  celem priorytetowym jest pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym w domu – rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych, oraz  poprawa stanu ich zdrowia, poprzez zapewnienie rodzinie dostępności do sprzętu medycznego i pielęgnacyjnego.

 

W dniu 02.01.2019 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości  w 2019 roku.

Na konkurs napłynęła 1 oferta złożona przez :

 

1. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – na kwotę dotacji w wysokości 10000,00 zł. na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości, działalność świetlicowa, edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach, a w szczególności na pielęgnowaniu tradycji kulturowych naszego regionu oraz współpracę z całym społeczeństwem dzięki organizowaniu regularnych  spotkań i imprez kulturalnych  przez cały rok, oraz wymianie doświadczeń grup artystycznych z innymi grupami, nabywanie nowych doświadczeń w dziedzinie kultury dzięki wyjazdom na spotkania, konkursy oraz festyny, gdzie prezentowany jest dorobek i osiągnięcia grup, celem priorytetowym jest krzewienie popularyzacji i rozwoju kultury i sztuki niemieckiej, zmierzające w tym zakresie do zaspokajania potrzeb ludności niemieckiej.

 

Komisje Oceniające złożone oferty rozpatrzyły w dniu 25.01.2019 r. nadesłane oferty i oceniły możliwości realizacji zadeklarowanych zadań, a także dokonały oceny kalkulacji kosztów poszczególnych zadań.

Po dokonanej analizie Komisje postanowiły zawnioskować do Wójta Gminy o zawarcie umów  o udzielenie dotacji z sześcioma  w/w organizacjom na realizację zadań publicznych w formie wspierania określonych w złożonych ofertach.

 

W  2019 r. w/w organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w formie wspierania określonych w złożonych ofertach w następującej wysokości:

 

 1. GZ „LZS” w Polskiej Cerekwi (LZS Zakrzów) – 13000,00 zł.    (wykorzystano 12999,96 zł.)
 2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie – 32000,00 zł. (wykorzystano 32000,00 zł.)
 3. LUKS „ATENA” w Polskiej Cerekwi – 9000,00 zł. (wykorzystano 9000,00 zł.)
 4. TS „Unia” Polska Cerekiew – 6000,00 zł. (wykorzystano 5915,87 zł.)
 5. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie – 65000,00 zł. (wykorzystano 65000,00 zł.)
 6. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – 10000,00 zł. (wykorzystano 10000,00 zł.)

Otrzymaną dotację organizacje przeznaczyły na realizację zadań ujętych w ofercie i tak :

 

1.  GZ „LZS”  w Polskiej Cerekwi

      LZS Zakrzów

      -  zakup: sprzętu sportowego i strojów sportowych, napoi chłodzących,  nagród i wyróżnień, 

      -  zakup: usług transportowych, opłata za szkolenie zawodnika, opłata trenera,

     -   opłaty: startowe, wpisowe, składki członkowskie,

     -   ubezpieczenia osobowe

     -   obsługa finansowa.     

 

2.   LKJ „Lewada” w Zakrzowie

     - zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów sportowych, opłaty umożliwiające starty

       zawodników i koni (licencje, paszporty, ubezpieczenia, uaktualnienie paszportów koni),

     - opieka weterynaryjna i kowalska, żywienie koni,

     - organizacja zawodów, obsługa techniczna zawodów, wynajem obiektów w celu              

       prowadzenia działalności.

 

3. LUKS „ATENA” w Polskiej Cerekwi 

     -   zakup: sprzętu sportowego,

     -   zakup: usług transportowych,

     -   zajęcia nauki pływania: opieka instruktora, wynajem basenu.

 

4. Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew  

      -  zakup: sprzętu sportowego i strojów sportowych, nagród i wyróżnień, napoi chłodzących,

          wapna do sypanie linii

      -  pranie strojów sportowych,

     -   ubezpieczenia osobowe,

      -  ekwiwalent sędziowski, opłaty za udział w rozgrywkach,

      -  opłata za obsługę finansową.

 

5.  Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w

      Zakrzowie

     - wynagrodzenia osobowe pracowników

     - zakup paliwa do samochodów.

 

6.   Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim

 - zakup oleju opałowego celem opalania budynku TSKN w Polskiej Cerekwi

 

Sporządził : Mariusz Pendziałek

 

Wersja XML