Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Polskiej Cerekwi uchwały nr XVI/115/2008 z dnia 18 września 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych obejmującego trzy obszary w granicach sołectw:

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, w terminie do dnia 3 listopada 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy

inż. Krystyna Helbin

Wersja XML