Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie gminy - debata

RAPORT O STANIE GMINY

 

Nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 2019 roku Wójt Gminy został zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport wójta o stanie Gminy Polska Cerekiew za 2021 rok przedstawiony zostanie na sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 26 maja 2022 roku. Raport ma charakter publiczny , co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Debata nad raportem o stanie gminy zgodnie z zapisami w/w ustawy odbędzie się na sesji absolutoryjnej w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz.16 00 . Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie dokonuje pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi najpóźniej do dnia 25 maja 2022 r. do godz. 15.30. Zgłoszenie winno być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Treść raportu o stanie gminy zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi po jego przedstawieniu na sesji w dniu 26 maja 2022 roku .

 

Załączniki: DOCXPisemne zgłoszenie udziału w debacie.docx

Wersja XML