Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

I N F O R M A C J A

 

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 30.06.2022 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy  Polska Cerekiew.

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2021 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2022/2023.

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia  rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli.

13. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXIV/195/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Polska Cerekiew i Ciężkowice.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Wersja XML