Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców gminy, że

XXVIII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się dnia 22 kwietnia 2010 r. o godz. 16:00

w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

  

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę
porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej
sesji.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności OSP w latach 2008 - 2009.

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

8. Podjecie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian”

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XVIII/126/2008 z dnia 27.11.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2010 -2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

14. Przyjęcie oświadczeń majątkowych radnych.

15. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

16. Wolne wnioski.

Wersja XML