Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi
ogłasza

konkurs na stanowisko księgowa
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi

 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223 , poz. 1458 ) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Księgowa

 

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego –technik ekonomista lub dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności ekonomia , rachunkowość i finanse lub pokrewne.
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
c) nieposzlakowana opinia
d) dobry stan zdrowia
e) obsługa komputera
f) obsługa programu „Płatnik” oraz „Kadry i płace”
g) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 6 m-cy .
h) co najmniej dwa lata stażu pracy, jeżeli kandydat legitymuje się wykształceniem średnim.

2. Wymagania dodatkowe:

a) dyspozycyjność
b) komunikatywność
c) operatywność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (między innymi):

a) prowadzenie kontroli bieżącej polegającej na badaniu legalności , rzetelności i prawidłowości wszelkich dowodów księgowych.
b) przygotowywanie i dokonywanie zapłaty rachunków
c) rozliczanie delegacji służbowych pracowników
d) sporządzanie list płac i na bieżąco PK z tytułu naliczania osobowego i bezosobowego funduszu płac , prowadzenie ewidencji list płac .
e) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
f) obsługa programu płatnik sporządzanie raportów i wysyłanie drogą elektroniczną miesięcznie deklaracji ubezpieczeniowych .
g) naliczanie i rozliczanie pracowników z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie oraz terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego .
h) prowadzenie ksiąg inwentarzowych
i) prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych oraz ich dekretacja
j) sporządzanie list wypłat zasiłków , zapomóg dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych.
k) sporządzanie sprawozdań w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
l) kontrola celowości wydatków ich zgodność z planem finansowym w zakresie Ośrodka .

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne.
f) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
g) kwestionariusz osobowy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4 - pok. Nr 1 lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko - księgowa” w terminie do dnia 23.08.2010 r.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywanie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi

mgr Barbara Semak

Wersja XML