Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia szkolne na rok szkolny 2010/2011

przedszkole_duze.jpegInformujemy, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011.

Druki wniosków można otrzymać w pokoju nr 15 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony www.polskacerekiew.pl (zakładka AKTUALNOŚCI lub KARTY USŁUG - FORMULARZE). Wnioski mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie.

 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód w rodzinie ucznia, który ubiega się o przyznanie stypendium, nie może przekroczyć 351 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację materialną w rodzinie, np.: zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi o pobieranych świadczeniach i inne.

Wnioski należy składać do dnia 15 września 2010 r.
 

 DOCWniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego (76,00KB)

Wersja XML