Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polska Cerekiew

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 08 listopada 2010r.


 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art.39 ust.1 w związku z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z póź. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207 poz. 2108 /,

o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polska Cerekiew

Przetarg odbędzie się w dniu 08 grudnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4, pokój nr 3.

1. Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość zabudowana:

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza brutto
(w złotych)
Wadium
(w złotych)
(5% ceny wywoławczej)
Postąpienie
w przetargu
(1% ceny wywoławczej)
Godzina przetargu
1 Działka nr 366/12
o pow. 0,0022 ha
karta mapy 2,
obręb Zakrzów
KW 60276
Nieruchomość zabudowana niezależnym segmentem stacji transformatorowej 48 900,00 2 445,00 490,00 10:00

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie tutejszego Urzędu Gminy lub na wskazane konto:

Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzyn-Koźle, Oddział Polska Cerekiew
Nr konta 46 88882 1016 2002 0000 2408 0003,
Termin wpłacenia wadium upływa 03 grudnia 2010r.

3. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium,
wygra przetarg,
- zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

4. Cenę nabycia prawa własności, osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium wpłaca się na wcześniej podane konto nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Za termin wpłaty ceny nabycia przyjmuje się datę wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Polska Cerekiew.

5. Koszty aktu notarialnego poniesie kupujący.

6. Nie zawarcie umowy notarialnej tj. nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje odstąpienie Gminy od zawarcia umowy i utratę wpłaconego wadium.

7. Pozostałe sprawy formalno-prawne regulują przepisy powołanego na wstępie ogłoszenia oraz przepisy Kodeksy Cywilnego.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 11 lub pod nr telefonu 77 / 480 14 75 lub 77 / 480 14 60.

Uwaga!
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium.

 

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

Wersja XML