Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Brak opisu obrazka

 

Gminne Biuro Spisowe w Polskiej Cerekwi ogłasza nabór kandydatów na RACHMISTRZÓW SPISOWYCH do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

 

 

 

I. WYMAGANIA:
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa umyślne ( w tym przestępstwa skarbowe)
2. co najmniej średnie wykształcenie
3.biegła znajomość obsługi komputera i
4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
5. obowiązkowość i rzetelność i staranność
6. kandydat na rachmistrza powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad..
Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

II. HARMONOGRAM ZADAŃ :

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. do 20 grudnia 2010 r. do godz.16.00
2. Miejsce składania ofert : Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4,
47-260 Polska Cerekiew , I piętro – sekretariat

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Pisemne zgłoszenie zawierające następujące dane:
- imię i nazwisko, data urodzenia ,adres zamieszkania, telefon, kontakt e-mail, miejsce zatrudnienia, kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kserokopia dowodu osobistego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe), oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,poz.926 z zm)

2. Wymagane dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą(liczy się data stempla pocztowego).

3. Dokumenty , które wpłyną do urzędu po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Bezrobotny na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy spisie traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

 

 

Wzory dokumentów:

PDFOświadczenie o niekaralności

PDFOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

PDFOświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Dodatkowe informacje GUS

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem). Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące (nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).
Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad..
Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien też być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobrą organizacją pracy.
Rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.
Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają.
Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć również oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Umowy zlecenia będą podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez dyrektora urzędu statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.
Umowy podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego.
Podczas wykonywania obowiązków spisowych Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Opracowano na podstawie instrukcji organizacyjnej CBS

Wersja XML