Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

III Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się w dniu 28.12.2010 r. o godz. 16:00

w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej.

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIV/222/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

4. Podjecie uchwały w sprawie budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2011.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2015.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/202/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/203/2010 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2010 r. działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Polska Cerekiew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

10. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Wersja XML