Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt PRACA - SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE

W roku 2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej - Działanie: 7.1 Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt pn: „Praca – szansą na lepsze życie” realizowany będzie w okresie od lutego do października 2011r. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 6 osób pozostających bez zatrudnienia będących długotrwale klientami Ośrodka. Cele szczegółowe:

W tym celu wytypowano grupę beneficjentów 6 osób w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn. Są to osoby niepracujące, długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej. W ramach projektu zorganizowane zostaną: szkolenie z doradcą zawodowym, poradnictwo psychologiczne, kurs prawa jazdy, kurs opieki nad osobami starszymi i chorymi. Beneficjenci otrzymają także dodatkowe wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych.
 

Programowe działania profesjonalistów poprowadzą do uzyskania nowych kwalifikacji i umiejętności, które zwiększą szansę na znalezienie pracy.
Całość działań będzie realizowana w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne GOPS-u.
 

Budżet projektu wynosi: 41.266,00 zł w tym środki własne: 4.332,93 zł.

Program jest wartością dodaną jako działanie ponadprogramowe GOPS-u i bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu.

 

pokl_logo.jpeg Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.jpeg

 

Wersja XML