Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców Gminy

że VII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się w dniu 29.06.2011 r. o godz. 16:00

w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

5. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2010 rok.

6. Podjecie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

7. Wolne wnioski.

Wersja XML