Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

Zawiadamia się mieszkańców gminy, że XV Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew odbędzie się 28.06.2012 r. o godz. 16:00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3.

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2011 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew.

8.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.

11. Wolne wnioski.

Wersja XML