Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

Zawiadamia się mieszkańców Gminy,

że XXIV Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

odbędzie się 19.09.2013 r. o godz. 16:00

w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3.

 

Tematem obrad sesji będzie: 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę

porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej

sesji. 

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XVIII/101/2012 z dnia 29.112012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za I półrocze 2013 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Droga do lepszej przyszłości II”

 10. Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu o stanie bezrobocia na terenie Gminy Polska Cerekiew.

 11. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji w I półroczu 2013 roku.

 12. Wolne wnioski.

 

Wersja XML