Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców gminy,
że spisy wyborców będą wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,
pokój nr 14, w dniach od 12 maja 2014 r. do 16 maja 2014 r. w godzinach pracy urzędu.
Spisy można sprawdzać również telefonicznie pod nr telefonu 77 480 14 61.

 

Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy), a w przypadku wyborców wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek – poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborców nigdzie nie zamieszkałych, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2014 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.
 

Wersja XML