Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew - VI nabór

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Wójt Gminy Polska Cerekiew, mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. 907 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania.

Przedmiot zamówienia:
Unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew - VI nabór.

Nazwa i adres zleceniodawcy:
Gmina Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, NIP: 749-10-02-028.

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub zebraniem wcześniej zdemontowanych, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Polska Cerekiew.

a) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych oraz elewacji do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok : 2 351 m²

b) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest , wcześniej zdemontowanych do transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.: 271,4 m²

UWAGA!
Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zobowiązuje się wykonawcę do dokonania wizji w terenie w miejscach określonych w załączniku Nr 1.

2. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania, bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, wykonawca robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną za wszystkie nieruchomości.
Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę realizacji na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

3. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania usługi.

4. Warunkiem wejścia w życie warunków umowy jest przyznanie Zamawiającemu dofinansowania w ramach VI konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

5. Wykonawca po podpisaniu umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Opolu otrzyma od Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, na których będzie dokonywany demontaż pokryć dachowych lub zbieranie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest , przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

6. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny wykonywania prac związanych z demontażem i/lub odbiorem materiałów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, na której mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie  dłuższy do dnia 30.09.2015 r.

7. Po każdym dokonanym demontażu lub odbiorze odpadów wraz z ich unieszkodliwieniem Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:

8. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie – nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania przez Gminę umowy dotacji z WFOŚiGW w Opolu, zakończenie robót do 30.09.2015 r., przekazanie kompletnej dokumentacji określonej w pkt. 7. – do 5 października 2015 r.

9. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

10. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

11. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w wysokości wynikającej z Regulaminu konkursu.

12. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie do dnia 12.06.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. nr 11 – sekretariat z dopiskiem „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew – VI nabór.”

13. Termin otwarcia ofert: 12.06.2015 r. – godz. 10:10 w pokoju 21 Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi,

14. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

15. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Patrycja Treffon, pok. nr 21 Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, tel. 77 480 14 66.

16. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

17. Informacja z wyboru zostanie podana na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew.

Wykonawca do oferty załącza następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wypełniony wykaz nieruchomości– załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznych i kadrowym oraz posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń – załącznik nr 4.

 

Do pobrania:

PDFZapytanie ofertowe (159,01KB)

DOCZałącznik nr 1 (81,50KB)

DOCZałącznik nr 2 (26,50KB)

DOCZałącznik nr 3 (63,00KB)

DOCZałącznik nr 4 (39,50KB)

Wersja XML